Om faskiner

Faskiner er en miljørigtig måde at aflede regnvand på, så regnvand bliver til grundvand.

Faskiner må laves i parcelhus-, rækkehus- og sommerhusområder. Faskiner laves, hvor der ikke er offentlig regnvandsafledning. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten (32/64mm singels) eller med præfabrikerede kassetter, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet føres til en brønd med sandfang og derfra via en afløbsledning til faskinen, hvor vandet langsomt siver ud og ned i jorden. Faskiner egner sig bedst til at blive etableret i sandjord. Jo mere lerholdig jorden er, jo mindre evne har den til at lede vandet væk.

Faskinens størrelse afhænger af den tilladte vandmængde og jordbundsforholdene. En tommelfingerregel siger, at der pr. ca. 50 m2. tagflade kræves 2 plastickassetter. Det svarer til et hul i jorden på 0,4 m3. Udsivningen fra en faskine foregår primært gennem sidefladerne, og den skal derfor udformes, så sidearealet er størst muligt i forhold til bundfladen. En lang smal faskine er derfor mere effektiv end en kvadratisk.

Hvis man skal lave en faskine, skal den godkendes af kommunens Miljøafsnit. Man skal søge om tilladelse til at udføre en faskine ved at indsende tegningsmateriale, der gør rede for placering og størrelse på faskinen. Tegningen skal også vise brønde og rør til faskinen.

Man må kun lede regnvand fra tage til faskinen. Man skal sikre sig, taget ikke består af eller har været behandlet med materialer, der kan afgive skadelige stoffer til grundvandet. Man må ikke føre afløb fra lyskasser, kældernedgange, nedkørselsramper, parkeringsarealer, gårdspladser, omfangsdræn eller spildevand til faskiner.

Kommunen skal godkende faskinens placering, men foretager ikke tilsyn med arbejdet. Ansøgningsskemaet skal sendes til Kommunens miljøafdeling

Kontakt os gerne

Man kan selv etablere en faskine, så længe man ikke griber ind i det kloaksystem, der har forbindelse til den offentlige kloak. Hvis man frakobler ledninger fra det eksisterende system, skal ledningen afproppes af en aut. kloakmester.

Der er regler for afstande til byggeri og naboskel, der skal overholdes. Faskinen skal placeres mindst 5 m fra beboelseshuse og bygninger med kælder. Ved andre bygninger uden kælder, fx carporte og skure, kan afstanden sættes ned til 2 m. .

Af hensyn til risiko for opblødning af jorden omkring faskinen skal faskinen placeres mindst 2 m. fra naboskel og 2 m. fra vejskel. Afstanden gælder både eksisterende og fremtidige bygninger og brønde på egen grund og på nabogrunde.

Faskiner bør som udgangspunkt altid placeres over højeste grundvandsstand.

Kontakt os meget gerne vedr. ethvert aspekt, når du påtænker at etablere en eller flere faskiner.

Kontakt os

Kaare Anlægsgartneri A/S